سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ممتازپور – کارشناس ارشد عمران، وزارت نیرو ( سازمان آب منطقه ای ) ، اصفهان
محمد ممتازپور – کارشناس ارشدمکانیک ، وزارت نیرو ( سازمان آب منطقه ای ) ، اصفهان

چکیده:

رشد جمعیت ، تمرکز صنایع بزرگ وتوسعه کشاورزی در منطقه مرکزی ایران و از جمله حوزه زاینده رود ، باعث افزایش تقاضای آبی در منطقه شده است. این در حالی است که این منطقه با محدودیت شدید آب روبه رو می باشد.این مطلب توجه جدی تر به مدیریت آب و بهره برداری بهینه از سیستمهای آبی موجود را ضروری ساخته است. این مقالهبا استفاده از مدل بهینه سازی خطی و نرم افزار GAMS، بهره برداری بهینه از مخزنسد زاینده رود را در دو مقطع زمانی شرایط فعلی وشرایط توسعه (پس از تکمیل طرحهای انتقال در حال اجراء ) مورد بررسی قرار میدهد . تابع هدف مدل ،با توجه به فرض تامین صددرصدنیازهای صنعت و شرب و بهداشت بیشینه کردن سطح زیر کشت است. بهینه سازی در سه بخش برای سه حالت بررسی میشود.در بخش اول اثر اعمال برنامه بهینه سازی به منظور بهره برداری بهتر از مخزن سد و بیشینه کردن سطح زیر کشتدر منطقه در مقایسه با حالتی که از این برنامه استفاده نشود می پردازد . دربخش دوم ، نقش و تأثیر افزایش دامنه بهره برداری از ظرفیت کل سد بر افزایش سطح زیر کشتمورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم،تأثیر افزایش ظرفیت سد زاینده رود ( با توجه بهآوردهای جدید ) بر افزایش سطح زیر کشت در منطقه بررسی می شود .