سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید بزرگ حداد – دکترای آب دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید علیمحمدی – عضو هیئت علمی گروه آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

به جهت استفاده مطلوب از منابع آبی کشور و با توجه به کثرت سدهای موجود و در دست اجرا در کشور، لزوم بهره برداری بهینه و استخراج قواعد بهر برداری مناسب از آنها نمایان می گردد. در این راستا با توجه به دقت و کارآیی بالای روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی رویدادها از این روش جهت استخراج دستورالعمل بهر برداری استفاده شده است. در این بررسی میزان رهاسازی از مخزن سد در هر دوره بر اساس حجم مخزن در ابتدای همان دوره و میزان آب ورودی به مخزن درآن دوره و نیز میزان نیاز در آن دوره محاسبه گردیده است. بدین ترتیب با هر ترکیبی از موارد فوق می توان حجم مناسب خروجی از سد در هر دوره را تعیین نمود. این تحقیق برای یکی از سدهای موجود در جنوب غربی کشور( سد دز) انجام پذیرفته و نتایج آن با نتایح یکی دیگر از روشهای کلاسیک موجود(روش رگرسیونی) مقایسه گردیده است. نتایج نشانگر دقت مناسب این روش در این حوزه کاربرد می باشد.