سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا کراچیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد کارآموز – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با تلفیق مدلهای شبیهسازی کمی و کیفی مخزن و یک مدل جدید بهینهسازی الگوریتم ژنتیک غیرقطعی، قوانین بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها تدوین میگردد. مدل بهینهسازی الگوریتم ژنتیک یرقطعی پیشنهادی به راحتی میتواند عدمقطعیت مربوط به جریان ورودی به مخزن را در تدوین سیاستها بهرهبرداری در نظر بگیرد. مدل شبیهسازی کیفی نیز در داخل فرآیند بهینهسازی، وضعیت لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن و همچنین کیفیت آب خروجی از دریچهها را به دست میدهد. شبیهسازی کمی و کیفی مخزن با توجه به فرآیند برداشت انتخابی صورت میگیرد. مدل پیشنهادی برای تدوین قوانین بهرهبرداری کمی و کیفی از مخزن سد ١٥ خرداد که دارای مشکلات مربوط به کیفیت آب میباشد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده کارآیی مناسب مدل در کاهش شوری متوسط ماهانه خروجی از مخزن و همچنین جلوگیری از تجمع نمک در داخل مخزن میباشد. بر پایه نتایج بدست آمده، در صورت استفاده از قوانین بهرهبرداری تدوین شده، شوری متوسط خروجی از مخزن در ماههای گرم سال، که در آن کمیت و کیفیت آب تخصیص یافته به نیازها از اهمیت ویژهای برخوردار است، میتواند تا ۱۰٠ میلیگرم در لیتر کاهش داده شود.