سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان دایر – (کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور آب کرخه)
حمیدرضا ماجدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا

چکیده:

پراکنش نا همگون منابع آب از نظر مکانی و زمانی ،اجرای راهکارها و برنامه های مختلف فنی و مدیریتی برای مقابله با بحران آب را امری اجتناب ناپذیر می نماید. در این راستا استفاده بهینه و هدفمند از منابع آبی موجود در منطقه مورد توجه قرار گرفت .این پژوهش در منطقه ۱۰۰۰ هکتاری آب امیری بهبهان واقع در ۲۰ کیلو متری جاده بهبهان _اهو از صورت گرفت. پهنه خالص اراضی تحت مطالعه حدود ۷۰۰ هکتار و ۳۰۰ هکتار ناخالص می باشد. سیمای مرفولوژیکی محدوده به صورت تپه ماهور میباشد لذا تنها راه تبدیل کشت دیم موجود در منطقه به کشت آبی با توجه به شرایط اراضی استفاده از آبیاری تحت فشار است .در نهایت گزینه استفاده از آبیاری بارانی به روش کلاسیک ثابت در اولو ی ت قرار گرفت و حجم آب مورد لازم برای آبیاری اراضی ۵۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد شد.لذا برای تامین آب مورد نیاز، منابع آب سطحی وزیرزمینی بررسی گردید . مطالعات انجام شده وجود پتانسیل آب زیرزمینی در کنگلو مرای س ازند بختیاری و آبرفت پوشش دهنده آن را از لحاظ کمی و کیفی غنی نشان می دهد به گونه ای که هدا یت الکتریکی( EC ) آب زیرزمینی معادل ۴۰۰ میکرو موهس بر سانتیمتر میباشد لیکن نیاز آبی طرح فراتر از این پتانسیل برآورد گردید بنابراین گزینه استفاده تلفیقی از منابع سطحی نیز مورد توجه قرار گرفته و توجیه فنی و اقتصادی آن مقایسه گردید . تنها منبع سطحی که تاحد ی به اراضی نزدیک بوده و انتقال آن میسر و قابل توجیه برآورد شد رودخانه مارون بود . لیکن استفاده از رودخانه و سد در غالب شبکه آبیاری موجود مشکلاتی مانند زهدار شدن اراضی را به دنبال داشته است که در این تحقیق به منظور استفاده از زهکشی عمقی توسط چاه ،گزینه برداشت توام چاه و شبکه مورد توجه قرار گرفت و علت مشکلات موجود به ش یوه بررسی تغییرات هیدروگراف پیزومترها تحلیل شده تا ضمن کاهش مشکلات تخصیص و کمبود آب سطحی با تعد یل کیفی دو منبع آب سطحی و زیر زمینی ، ساختار و بافت خاک منطقه را محافظت نموده و هدف اصلی این پژوهش که جلوگیری از زهدار شدن اراضی است تامین گردد.