سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رویا دارمی اصل –

چکیده:

برای رسیدن به توسعه پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منـابع قبـل از هـر گونـه برنامـه ر یـ زی، لازم و ضروری می باشد . ارزیابی توان زیست محیطی به معنای برآورد اسـتفاده ممکـن انسـان از سـرزم ین بـرای کـاربر ی هـا ی کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری، پارکداری ( حفاظت و توریسم ) ، آبزی پروری، توسعه شهری – صنعتی است .
منطقه ویژه اقتصادی – تجاری اروند در بخش جنوب غربی سواحل استان خوزستان واقع شده است . ایـن منطقـه شـامل شهر آبادان و شهرستان خرمشهر ( بخش مرکزی شامل سه دهستان حومه غربـی کـارون ، حومـه شـرقی ، حومـه غربـی و بخش مینو ) میباشد .
در ارزیابی زیست محیطی منطقه آزاد اروند از روش پارامتریک منظور دا ر Parametric Evaluation مبتنی بر تلفیق به ینه استفاده شده است . بمنظور ارتقاء مدیریت کنونی سرزمین، تعیین کاربری ها ی پهنه و تناسب کاربری سرزمین از ابزار توانمند و دقیق GIS استفاده شده است . در قالب این فرآیند، ابتدا منابع منطقه ( اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی ) شناسایی گردید . داده های رقومی و به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه د اده ها ، به سامانه Arc GI Sو ViewArcداده شد . سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه ه ای اطلاعاتی، در سامانه مذکور، نقشه یگانهای اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحدها ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام گردید . در نهایت اولویت کاربری های مجاز برآورد شده و کاربری های پهنه پیشنهاد میگردد . براساس ارزیابی توان اکولوژیکی هر ۹ پهنه برای کاربری هدف مناسب هستند .
به منظور تکمیل ارزیابی اکولوژیکی، ارزشگذاری نیازها، امکانات و شاخصهای اقتصادی – اجتماعی موجود ، منطقه انجام شد . در این راستا سه پهنه B , A ، C برای تعیین اولویت توسعه منطقه صنعتی – تجاری، مشخص گردید . پار امترها به منظور سهولت امر تلفیق، بصورت کسری بیان شده اند و تاک ید بر پار امترها و عو املی بوده است که مستقیما با هدف بهره وری منطقه برگزیده شده باشند .
براساس ارزشگذاری عوامل اقتصادی – اجتماعی، از ۹ پهنه ، ۳ پهنه برای کاربری طبقه دوم توسعه صنعتی تجاری مناسب بوده است و مشخص گردید، توسعه کاربری مورد نظر با کنترل و مدیریت صحیح و بر طبق برنامه ریزی انجام شده، با ویژگیهای منطقه منافاتی ندارد و این پروژه در محدوده های مشخص شده، برای کاربری صنعتی – تجار ی ، قابل اجرا و مفید می باشد .