سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیدانای قزاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
طاهره اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
سمیه دهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تهران

چکیده:

آب مهم ترین عامل موثر در تولید کشاورزی بوده و کمبود آن در بین عوامل محدود کننده تولید بـیش تـرین سـهم را در کاهش عملکرد دارد . بدین منظور مهندسان علوم آب، بایستی موضوع کشاورزی پایدار را مد نظر قرار دهند و در جهـت حفظ اصول آن در طراحی، بهره برداری و نگه داری طرح های توسعه منابع آب تلاش کنند . برای نیـل بـه ایـن هـدف در مطالعه حاضر به بررسی اثرات استفاده تلفیقی آب سطحی و آب زیرزمینی درشبکه های آبیاری بر طراحی و بهره برداری از شبکه و لایه آب دار پرداخته شده است . سپس به بیان راه کارهای مناسب این بررسی که در واقع مدیریت صحیح وبهره برداری بهینه است اشاره شده است و برای این منظور روش های بهینه سازی نوین معرفی گردیده است .