مقاله بهره وري بيمارستان هاي عمومي استان اردبيل (۸۵- ۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بهره وري بيمارستان هاي عمومي استان اردبيل (۸۵- ۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص مالم كوئيست
مقاله بهره وري
مقاله تحليل فراگير داده ها
مقاله تغييرات فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي دهكردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: محدوديت منابع در اقتصاد سلامت از مهم ترين دلايل توجه به كارايي و بهره وري در تمام حوزه هاي مديريتي به ويژه بيمارستان هاست.
هدف: مطالعه به منظور تعيين بهره وري در بيمارستان هاي عمومي استان اردبيل انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام شد. جامعه پژوهش شامل كل ۱۰ بيمارستان عمومي استان اردبيل بود كه داده هاي آنها به مدت ۷ سال جمع آوري شد. اندازه گيري بهره وري با استفاده از شاخص بهره وري عوامل كل مالم كوئيست و به كمك روش تحليل فراگير داده ها بود و از متغيرهايي از قبيل تعداد پزشک، تعداد تخت فعال، تعداد پذيرش و روزهاي بستري استفاده شد. داده ها با پرسش نامه هاي استاندارد وزرات متبوع جمع آوري و با نرم افزار Deap2 تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين بهره وري كل عوامل ۱٫۰۳۳ به دست آمد كه حكايت از كاهش بهره وري به ميزان ۳٫۳ درصد در طول دوره داشت. ميانگين تغييرات كارايي فني ۱٫۰۰۴ و ميانگين تغييرات فناوري  1.029بود. تغييرات بهره وري در طول دوره بررسي از روند خاصي تبعيت نمي كرد؛ به طوري كه اين روند در سه سال اول صعودي (كاهش بهره وري) بود، در دو سال بعدي بهره وري افزايش يافته و در سال ۱۳۸۵ مجددا بيمارستان ها با كاهش بهره وري روبرو بودند.
نتيجه گيري: در مجموع بهره وري كل عوامل كاهش يافته بود كه علت اصلي آن مي تواند تغييرات فناوري باشد.