مقاله بهره وري صنايع کارگاهي کوچک و تاثير آن بر توسعه شهري «مورد پژوهش، شهر بومهن» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بهره وري صنايع کارگاهي کوچک و تاثير آن بر توسعه شهري «مورد پژوهش، شهر بومهن»
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله صنايع کارگاهي (کوچک)
مقاله توسعه شهري
مقاله بومهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري هندخاله اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنايع کوچک کارگاهي از يک سو به واسطه نقش و جايگاه انکار ناپذيرشان در ايجاد اشتغال موثر در شهرها و از سوي ديگر به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با بخش هاي ديگر اقتصادي نقش بسزايي در توسعه شهري دارد و مي تواند در فرايند توسعه ملي نيز موثر و سودمند واقع شوند.در اين مقاله، با استفاده از روش اسنادي و اطلاعات پرسشنامه اي و برداشت هاي ميداني، شاخص هاي بهره وري کل عوامل توليد در صنايع کوچک کارگاهي خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق کلانشهر تهران طي سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۶ محاسبه شده و سپس با استفاده از روش هاي آماري پارامتري، ناپارامتري و نرم افزار SPSS و به کمک مطالعات پيمايشي، تاثير آن بر شاخص هاي توسعه شهري مورد آزمون قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده هاي بهره وري صنايع، از مدل تابع توليد کاب داگلاس استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که: صنايع کوچک کارگاهي شهر بومهن از صرفه هاي مقياس برخوردار بوده است. نتايج اين تحقيق، حاکي از ان است که بين بهره وري صنايع کوچک کارگاهي و شاخص هاي توسعه – درآمد، رضايت از درآمد، برخورداري از امکانات – رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در پايان مقاله نيز راهکارهايي در زمينه بهبود کارايي هرچه بيشتر صنايع کارگاهي کوچک ارايه شده است.