سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن طرازکار – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
بهاء الدین نجفی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه بهره وری آب در سیستم های آبیاری قطره ای باغات مرکبات استان فارس اندازه گیری شد . برای این منظور ۶۲ باغدار به روش نمونه گیری ساده از سه شهرستان داراب، جهرم و فسا به صورت کاملاً تصادفی در سال زراعی ۸۴ – ۸۵ انتخاب شدند . بمنظور محاسبه بهره وری آب از شاخص عملکرد واحد حجم آب (CPD) ، استفاده شد و در نهایت معنی داری تفاوت میانگین بهره وری آب سیستم های آبیاری میکرو در هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از میان سه شهرستان مورد بررسی، باغداران شهرستان جهرم و فسا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری آب آبیاری بوده اند . همچنین بهره وری آب آبیاری در باغات داراب با بهره وری آب در دو شهرستان فسا و جهرم تفاوت معنی داری ندارد . حال آنکه میانگین بهره وری آب در باغات شهرستان جهرم از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با میانگین بهره وری آب آبیاری در باغات شهرستان فسا دارد .