سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجم الدین منصوریان – عضو هیات علمی گروه تحقیقات اقتصاد کشاورزی و روستایی- مرکز تحقیقات کشاو

چکیده:

در این تحقیق بهره وری انرژی ، انرژی مصرفی و انرژی تولیدی برای محصول گوجه مورد بررسی ومطالعه قرارگرفته است .برای این منظور مقدار نهاده های استفاده شده در تولید گوجه فرنگی از طریق مراجعه به کشاورزان و تکمیل پرسشنامهمشخص گردید وسپس تمامی نهاده ها به انرژی بر حسب کیلوکالری تبدیل شد وتجزیه وتحلیلها بر اساس آن انجام گرفت.نتایج نشان می دهددر محصولا ت مورد مطالعه بیشترین انرژی مصرفی به ترتیب برای آب ،کود اوره ، عملیات ماشینی وحمل ، بذر ونیروی انسانی استفاده شده است . بهره وری انرژیدر زراعتگوجه فرنگی حدود۵۸/. بدست آمده ، که این مقدار در جهت ناپایداری کشاورزی ارزیابی می شود.