سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک تهران
نجمه نیکبخت جهرمی – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

به منظور بهره برداری بهینه از آب در بخش کشاورزی و در شبکه های آبیاری مدرن مواردی چند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد . گیاهان پیش بینی شده درالگوی کشت ، زمان کاشت گیاهان، مقدار آب آبیاری از جمله موارد قابل بحث هستند که در صورت اجرای درست آنها ا ستفاده از منابع آب و خاک به حالت پایدار باقی می ماند . در این مطالعه کاشت گیاهان در دو بازه زمانی تابستان و زمستان در طرح توسعه اراضی شهید چمران با استفاده از نرم افزارWasimمورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج به دستآمده نشان می دهد که به منظور حفاظت بیشتر منابع آب و خاک در ارایه الگوی کاشت محصولات از گیاهان تابستانه پرهیز و کاشت عمده محصولات از مهر تا اردیبهشت ماه پیشنهاد شود . در این مطالعه نشان داده شده که کاشت محصولات در تابستان در ضمن اینکه آب بیشتری را مصرف می نماید عملاً شوری خاک در پایان سال را نیز ز یاد می کند . در صورتی که با کاشت محصولات بهار و پاییز ضمن اینکه آب کمتری به محصولات داده شده، کیفیت خاک نیز پایدار بوده است . با مصرف آب کمتر در گزینه آخر سطح بیشتری از اراضی را نیز می توان زیر کشت برد.