سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیا جهرمی – دکترای مهندسی صنایع وعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صن
منیره حسینی خامنه – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نظام سلامت که برآورنده اصلی ترین نیاز هرجامعه است، تمامی فعالیت های تأمین، حفظ و ارتقای سلامت را در بر می گیرد . این مقاله ابتدا به تعریف نظامهای سلامت و پس از آن به اهمیت و نقش آنها در توسعه پایدار می پردازد . در ادامه ساختار نظام سلامت ایران و برخی نظامهای سلامت مطرح درجهان و نیز ساختار منتخب نظام سلامت از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح می شود . نقش مدیریت وفرایند آن در سلامت وبهره وری به عنوان ابزاری حیاتی در رشد، تعالی و بقای تمام نظام ها ، بخصوص نظامهای سلامت ، بحث اصلی این مقاله است . در این راستا، تعریف جدیدی برای بهره وری نظام های سلامت مطرح گردیده و ضمن بیان شاخص های سنجش کلی و جزئی آن، بر شاخص عملکرد کلی نظام سلامت به عنوان ابزار اصلی سنجش بهره وری در این نظام، تأکید می شود . مدل ارائه شده در مقاله، به فهم وتجسم بهتر نظام سلامت وسنجش بهره وری آن کمک می کند . وضعیت شاخص های ایران در منطقه وجهان بررسی شده و پس از درک جایگاه واقعی آن، راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی ، ارائه می گردد