سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین حاتمی ابرقویی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدمهدی نقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدمهدی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

مدیریت مصرف یکی از راهکارهای حفظ منابع به شمار می رود و در این راستا معماری و شهرسازی که دربرگیرنده حوزه عمومی مصرف اب به شمار می رود در کشورمان ایران و بویژه در بخشها ی کویری به راهکارهای مطلوبی دست یافته است راهکارهایی که ضمن احترام به اب و صرفه جویی در آن به بهترین وجهی از مزیتهای آن جهت ارتقای کیفیت زندگی بهره جسته است ابزار فرهنگساز معماری در حوزه فرهنگ مصرف نقش افرین است و بایستی با توجه به تغییرات و ویژگیهای امروزین جامعه نسبت به شناسایی توانمندیهای معماری و شهرسازی کویری ایران اقدام و نتایج به دست امده را با بازنگری و بروزسازی در حوزه معماری و شهرسازی معاصر به کارگرفت و با استفاده از مصالح و ابزارهای جدید درراستای تقویت نگرش مطلوب گذشته به مقوله اب گام برداشت دراین مقاله ضمن بررسی معماری کویری و مولفه های نقش افرین آن در بهره وری و پایداری آب به بیان اصول طراحی کویری و راهکارهای بهره وری از اب پرداخته شده است و ضمن استفاده از منابع اسنادی – کتابخانه ای از بافتهای تاریخی کویری و معماری اقلیمی ان بصورت میدانی بازدید بعمل امده است که ضمن معرفی ویژگیهای معماری کویر و جایگاه آب در آن درمورد شیوه های طراحی معماری دراین مناطق بحث شده است.