سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آذرشیخ زین الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید برای محصول جو در دوره زمانی ۱۳۶۳-۸۱ اندازه گیری و تحلیل شده است . برای این منظور از شاخص تورنکویست با استفاده از داده ها ی سری زمانی استفاده شده است . به کارگیری این روش نیازمند محاسبه سهم هر یک از عوامل تولید در تولیدمحصول مورد نظر است . لذا ابتدا تابع تولید جو به منظور محاسبهی کشش عوامل تولید، تخمین زده شده است و سپس نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید بررسی شده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در تولید جو آبی و جو دیم در سال ۱۳۸۰ به ترتیب معادل -۰/۲۴ و -۰/۵۹ میباشد . همچنین میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید برای جو آبی ۰/۰۲ و برای جو دیم مقدار آن منفی -)۰/۰۷) میباشد . بنابراین در طی این سالها، رشد هزینه ها برای جو آبی و دیم بیشتر از رشد ارزش تولیدمی باشد که این امر حاکی از نداشتن بهرهوری در تولید این محصولات، بویژه برای جو دیم میباشد . این امر اهمیت توجه بیشتر به کشت محصولات دیم، با توجه به مسئله کم آبی در کشور ما را آشکار می سازد