سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیما فریادی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:
بهره وری یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده و رشد مستمر آن منشأ اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، توجه به اثر بهره وری کل عواملTotal Factor Productivity بخش کشاورزی روی رشد اقتصادی در ایران است. از الگوریتم کالمن فیلتر برای تخمین و برآوردTFP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشدTFP اثر مثبت و قابل توجهی روی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین، رشد نسبت نیروی کار و سرمایه گذاری نیز اثر مثبت و قابل توجهی روی رشد اقتصادی دارد. و نیز متغیر رشد اندازه دولت در هزینه دولت اثر چندانی روی رشد اقتصادی ندارد