سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی حدادی – کمربند مشکی شش سیگماB.B کارشناس مهندسی صنایع مدیریت برش و پرس شرکت ایران
احمدرضا ذهبی – کمربند سبز شش سیگماB.B کارشناس مهندسی صنایع مدیریت برش و پرس شرکت ایران خ
حبیب کراری – کمربند مشکی ارشد شش سیگماB.B کارشناس مهندسی صنایع مدیریت برش و پرس شرکت ا

چکیده:

مهمترین فرایند موجود در کارخانه برش و پرس شرکت ایران خودرو، تولید قطعات پرسی است . شاخص عملکردی عمده این فرایند HPH ساخت در ساعت می باشد که متشکل از سه عامل CPM سرعت تولید راندمان خطوط و درصد ضایعات است با توجه به اینکه سرعتخطوط سهم عمده ای در شاخص HPH و تامین تقاضای بدنه سازی دارد از این رو تهیه مدلی که بتواند با معیارهای مناسب پوزیسیونهای کاندیدای افزایش CPM را معرفی نماید،حائزاهمیت می باشد. از آن جاییکه شش سیگما روش سیستماتیک برای بهبود فرایندهاست مدیریت برش وپرس با توجه به اهمیت موضوع، پروژه افزایش سرعت تولید خطوط پرسی را برمبنای این متدولوژی تعریف و اجرا نمود. مقاله حاضر گزارش کاربردی از مورد کاوی چگونگی بکارگیری متدولوژی شش سیگما و به ویژه استفاده ازتکنیکهای پژوهش عملیاتی OR) دراین راستا می باشد.