سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

دانیال کاویانی – دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز علی نیا – دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای، اثرات ناحیه ای میتواند سبب ایجاد مشکلاتی در تعبیر و تفسیر داده ها، و بروز اشتباهاتی در تعیین آنومالیها گردد. از این رو بایستی جهت حذف این اثرات تدابیری اندیشیده شود. دسته از این عوامل مانند اثر سنگ بستر را می توان با توجه به نقشه زمین شناسی با مقیاس مناسب حذف نمود. اما در مورد سایر عوامل مانند ژئومورفولوژی ، جذب سطحی، … و همچنین مواردیکه نقشه زمین شناسی با مقیاس مناسب موجود نباشد، روش مشخصی وجود ندارد. یکی از روشهایی که می تواند برای این منظور بکار گرفته شود، خوشه بندی فازی است . این روش می تواند ساختارهای نهفته موجود در داده ها را شناسایی نماید. در این روش با توجه به فاصله بین نمونه ها در فضای n – بعدی، مراکز خوشه ها و درجه عضویت هر نمونه تعیین می گردد. با توجه به مراکز خوشه ها و درجات عضویت می توان اینساختارها (در اینجا اثرات ناحیه ای) را حذف نمود. در این مقاله پس از توضیحمختصری درباره خوشه بندی فازی، با ذکر یک مطالعه موردی (برگه ۱:۵۰٫۰۰۰ چاه گل) اینروش مورد بررسی قرار گرفته است.