سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا قربانی – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی
علی اصغر محمدآبادی – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به مشکل ناشی ازاستفاده وسیع از سموم و آفت کش های شیمیایی برای کتنرل آفات گوجه فرنگی و بلاخص لارو پروانه هلیوتیس (Heliothis spp.)،استفاده از راهکارهای غیر شیمیایی و سازگار با محیط زیست یکی از گام های بزرگ در جهتتولید اکولوژیک گوجه فرنگی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی امکان استفاده از عصاره ها و مواد جایگزین برای کاهش مشکلات آفات و بهبود سلامت عمومی مزرعه در نظام های تولید اکولوژیک می پردازد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت ۲ سالاجرا شد.تیمار های آزمایشی شامل۶ ماده جایگزین که عبارت بودند از عصاره انغوزه ، عصاره تنباکو ، نیموزال، بیتورین، ژل سیر سبز آور، پالیزین، تیمار کنترل شیمیایی و عدم اعمال کنترل بودند. نتایج مقایسه میانگین ها هیچگونه تفاوت معنی داری را در وضعیت سلامت مزرعه بین تیمار های مختلف مورد بررسی نشان نداد. همچنین جمعیت آفت در تیمارهای مواد جایگزین در مقایسه با تیمار کنترل شیمیایی فاقد تفاوت معنی دار بودند و مزرعه از سلامتی نسبی خوبی برخوردار بود.