سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصرا… مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی کامپیوتر
محمدرضا کیوان پور – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

سیستمهای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا معرف نسل جدید روشهای بازیابی تصویر می باشند. ارزیابی کارایی در چنین سیستم هایی مسئله ای مهم و حیاتی و بستر ساز رشد و توسعه این سیستمها به شمار می رود. اما چالشهای متعددی فراروی عملیات ارزیابی کارایی این سیستمها وجود دارد. فقدان معیارهای کارایی همه پذیر که از اعتبار فنی لازم نیز برخوردار باشند یکی از مهمترین این چالشها محسوب می شود. بررسی دقیق و اعتبار سنجی مجموعه معیارهای ارائه شده از سوی افراد مختلف نشان می دهد که با وجود مزایای قابل توجه برخی از انها، اعتبار انها در پاره ای موارد و بسته به نوع عملکرد سیستم تحت ارزیابی خدشه پذیر است . علاوه بر این بررسی مذکور نمایانگر عدم توجه شایسته به مفهوم رتبه در این معیارها می باشد. این درحالی است که مفهوم رتبهقادر است ابعاد مهمی از کارایی سیستم را به خوبی بیان کند. بر این اساس در این مقاله علاوه بر ارزیابی و سنجش اعتبار معارهای ارائه شده از سوی افراد مختلف با توجه به مفهوم رتبه بندی در فرایند بازیابی دو معیار کارایی رتبه گرا برای ارزیابی کارایی سیستم های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا پیشنهاد میشود این دو معیار عبارتند از هدف گرایی و آهنگ کشف پاسخ . نتایج آزمونهای صورت گرفته بر اساس این دو معیار نشانگر این مطلب است که معیارهای مذکور، بویژه در محیطهای شبیه اینترنت که پایگاه داده تصویری مربوط به انها از طبقه بندی خاصی برخوردار نیست، توانایی مطلوبی را برای به نمایش گذاردن کارایی دارا هستند.