سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) جم
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) جم

چکیده:

در این مقاله، روش کنترل فعال پدیـده قطـع، بـه عنـوان یـک روش موثر کنترل دینامیکی توربین های بادی ا رائه شده اسـت که از قابلیت های دو روش کنترل غیرفعال پدیده قطع و کنترل فعال زاویه پره هـا، بطـور همزمـان بهـره بـرده و هزینـه هـ ای پیاده سازی را نیز به طرز موثری کاهش می دهد . تغییرات زاویه پره ها در این روش، بسیار کمتر از روش کنتـرل فعـال زاویـه پره هاست؛ همـین مزیـت بعـلاوه عـدم نیـاز بـه ژنراتورهـای دوتحریکــه و مــدارات الکترونیکــی پیچیــده، ســبب کــاهش پیچیدگی و هزینه های طراحی و ساخت و افزایش عم ر مفیـد سیستم ژنراتور بادی می گردد . هدف کنترل ارائه شـده در ایـن مقاله، کنترل موثر توان خروجی در طول عملکرد توربین بادی با ژنراتور القایی سرعت ثابت، از ناحیه سرعت باد start-up تا سرعت باد shut-down است . در روش ارائـه شـده، عملکـرد توربین بادی به دو ناحیه تقسیم می گردد : (i) بهینه سازی توان؛ در حالتی که سرعت باد در محـدوده سـرعت بـاد start-up و CP سرعت باد نامی است، زاویه پره ها به منظور بهینه کـردنو متعاقبا توان خروجی تنظـیم مـی گـردد . (ii) محدودسـازی توان؛ در حالتی که سرعت باد، بیش از مق دار نامی است، توان خروجی با بهره گیری از پدیده قطع محـدود مـی شـود . روش مــوثری بــرای بهینــه ســازی تــوان و دو روش مختلــف بــرای عملکرد در ناحیه محدودسازی تـوان ارائـه گشـته و صـحت عملکرد بوسیله شبیه سازی تحقیق شده و نشان داده مـی شـود که استفاده از روش های ارائه شده کنترل توان، سـبب کـاهش قابل ملاحظه تغییرات توان خروجی تـوربین بـادی در مقابـل تغییرات وسیع سـرعت بـاد و همـوار شـدن تـوان الکتریکـی
خروجی در باند کوچکی حول و حـوش مقـدار نـامی خـود می گردد .