سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما عمادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات
محمد تشنه لب – استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده برق دانشگاه یزد

چکیده:

در اکثر کاربردها، بایستی قبل از انجام پردازشهای لازم روی تص ویر، نویزهای آن حذف و تصویر بهسازی شود .الگوریتمهای متعددی برای بهسازی تصاویر ارائه شده است . یکی از بهترین آنها، الگوریتم ارائه شده توسط راسو می باشد که مبتنی بر روش منطق فازی است . در این الگوریتم، تصویر با استفاده از یک پارامتر با مقدارثابت بهینه می شود. از آنجا که این پارامتر برای تمام نقاط تصویر یکسان می باشد، این امر باعث مات شدن بعضی از مشخصات تصویر به ویژه لبه ها می شود . هدف از این م قاله، تعمیم الگوریتم راسو ، برای حذف نویزهای ضربه ای و ارائه یک روش کارآمد به منظور تنظیم پارامترها به صورت تطب یقی، با استفاده از توابع تعلق فازی است، بدین صورت که به ازای هر پیکسل از تصویر بطور تطب یقی، مقدار پارامتر متفاوتی به کارمی رود که این مقدار از طر یق ارز ی ابی مشخصات محلی آن نقطه بدست می آید . نت ایج حاصل از این روش پ یشنهادی ومقایسه آن با نت ایج ارائه شده توسط روش راسو و روشهای د یگر بهسازی تصویر نشان می دهد که انتخاب پارامترهای کنترلی ب ه صورت تطبیقی به میزان قابل توجهی در بهبود کارایی الگوریتم مؤثر است.