سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس قاهری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله هدف بهسازی روابط حاکم در تعیین ابعاد (حجم ) مخازن تأخیر سیلاب می‌باشد به این منظور روابط ارائه شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته، مناسبترین رابطه انتخاب شد. و برنامه‌ای تهیه گردید که ابعاد بهینه مخازن تاخیر سیلاب را بدست می‌دهد پس از تعیین ابعاد بهینه برای هیدروگرافهای ورودی با مشخصات مختلف این نکته حاصل شد که پارامتر زمان وقوع اوج سیلاب بر روی ابعاد مورد نیاز مخزن تأثیر بسزایی دارد که این اثر در روابط موجود در نظر گرفته نشده است. لذا پس از بررسی ابعاد بدست آمده برای ۶ دسته ۵تایی هیدروگراف( که تنها تفاوت آنها در زمان وقوع دبی اوجی سیلاب بود) و مقایسه نتایج با مقادیر بدست آمده از روشهای موجود رابطه‌ای حاصل گردید که اثر زمان وقوع دبی اوج سیلاب را به صورت ضریبی به نام ضریب چولگی هیدروگراف برای نسبتهای مختلف (دبی اوج به دبی پایه) بدست می‌دهد با ضرب این ضریب در رابطه تعیین حجم مخزن این رابطه اصلاح می‌گردد.