سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده:

در این مقاله استفاده از تر اکم دینامیکی بعنوان یکی از روش های بهسازی زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت . توصیه هایی برای برآورد، طراحی و سایر ملزومات مربوط به پروژه هـای تـراکم دینـامیکی از اهـداف اصـلی ایـن تحقیـق می باشد . هرچند که توصیه های مطرح شده در این مقاله برای طراحی و کاربرد ترا کم دینامیکی مفید هـستند، لـیکن ماننـد همه روش های بهسازی زمین نمی توانند جایگزین قضاوت مهندسی طراح باتجربه باشند . طراحی تراکم دینامیکی مانند همه روش های بهسازی زمین یک طراحی فعال است و بررسی پاسخ زمین به ضربات وارده در حین تراکم محـل بهتـرین ابـزار کنترل صحت طرا حی و عملکرد آن می باشد . مهندس طراح با استفاده از نظارت دقیق و جزء به جـزء حـین عملیـات بایـد همواره از قضاوت مهندسی مستدل برای اصلاح طرح اولیه یا تغییر توصیه های کاربردی استفاده نماید .