سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
علیرضا میزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، پژوهشکده ساختمان و مسکن

چکیده:

در این مقاله اعضای غیر سازه ای تعریف و موارد خرابی و آسیب پذیری آن مشخص شده است و مسئله ضرورت پرداختن به این اجزا و همچنین لزوم مهار و بهسازی لرزه ای آن ها مورد نظر می باشند. روابط حرکت لغزشی جزء بلوک مانند صلب ارائه شده است. این جزء غیر سازه ای تحت اثر نیروی نه زلزله واقعی ایران قرا رگرفته و حداکثر جابجایی آن در اثر این زلزله ها بدست امده است. سپس همان جسم توسط چهار بولت مهار شده و مقدار نیروی کششی و برشی بوجود آمده در بولت با مقادیر مشابه آن در منابع موجود که با استفاده از روش استاتیکی معادل بدست آمده مقایسه گردیده است.