سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود سادات حسینی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر کرمان
عادل غفاری – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر سازه
علی فخرالدینی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر سازه

چکیده:

با توجه به کمبود منابع طرح اجزای الحاقی به ساختمان با در نظر گرفتن اندرکنش این اجزا به سازه در این مقاله به بررسی موردی اتصال مخزن آب مسجد، آیت الله ربانی شیراز به علت شرایط خاص آن پرداخته ایم و ابتدا با استفاد ه از روابط سازه ایین نامه ۲۸۰۰ نیروی وارد بر پای مخزن جهت مقایسه با رفتار واقعی محاسبه می گردد. سپس با ارائه یک شیوه تقریبی جدید حداکثر پاسخ لرزه ای مخزن با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مخزن و خود سازه و اندرکنش بین آنها، را بدست می اوریم. استخراج فرمولهای اینروش بر مبنای اعمال طیف طرح شتاب به یک سیستم ترکیبی شامل سازه – مخزن صورت می گیرد و معادلات بر حسب اشکال مدی، فرکانس های طبیعی و نسبت میرایی و شرایط هندسی هر یک از زیر سیستمها نوشته می شود. با این شیوه حتی بدون اگاهی از پارامترهای دینامیکی عضو الحاقی به ساختمان نیز قادر به پیش بینی محافظه کارانه رفتار آن در زلزله های مخرب خواهیم بود. در پایان با استفاده از ضوابط آیین نامه FEMA412 به بهسازی لرزه ای این اتصال می پردازیم.