سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی زمانیان – دانشگاه صنعتی شریف
احسان احمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدحسن صحرانورد – شرکت ساختمانی بتون پاش

چکیده:

ستون های سنگی ب عنوان یک گزینه ایده آل جهت بهسازی خاکهای لایـه ای سسـت، رس و ماسـه هـای لای دار شـل بـه شـمار می روند . با اجرای ستون های سنگی به سطح مناسبی از مقاومت برشی، پایداری در شیروانی مقدار نشست مجـاز و ظریـب ایمنـی در روانگرایی خواهیم رسید . کاربردهای ستون سنگی شامل تقویت پی خاکریزها و یا سازه های بزرگ، پایـه بـزرگ راه هـا و … مـی باشـد . باتوجه به شرایط اجرا روش ستون سنگی بیشتر بعنوان یک روش تجربی شناخته شده اسـت و نیـاز بـه تحقیقـات گسـترده تـر جهـت پیش بینی مقاومت نهایی خاک تقویت شده با این روش، ضروری به نظر می رسد . در این مقاله مقایس ه ای بین نتـایج بدسـت آمـده از عملیات بهسازی در زیر دو مخزن ذخیره گاز و نتایج حاصله از نرم افزار تحلیل ستون های سنگی (Stonec )به عمل آمده است .