سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا نوروزیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر

چکیده:

در این مقاله به قابلیت های بهساز یکپارچه کیفیت توان، UPQC (Unified Power Quality Conditioner) همراه با روش کنترلی جدید جهت استفاده در شبکه های توزیع پرداخته می شود همچنین پس از بیان ضرورت کاربرد ادواتCUPS (CUstom Power Systems) Custom Power، در شبکه های توزیع، ساختمان و اصول عملکردUPQCو نحوة کنترل آن با استفاده از قاب مرجع همزمان تشریح می گردد . سپس توپولوژی و روش کنترلی جهت بهسازی همزمان بار و منبع، در مد کنترل جریان و در مد کنترل ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد در مد کنترل ولتاژ با اضافه کردن ولتاژ به باس توزیع، ولتاژ سینوسی تحویل بار می شود و بطور همزمان در مد کنترل جریان با تزریق جریان به باس توزیع، جریان کشیده شده از شبکه سینوسی می گردد . بدین ترتیب بطور همزمان اغتشاشات موجود در بار و منبع بهسازی ( جبرانسازی ) می گردد . نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC تأیید کننده ایده و روش کنترلی ارائه شده در مقاله بوده است .