سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد پوراحمد – استاد برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
حسین حاتمی نژاد – استادیار برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح و حوادث غیر مترقبه و دانشجوی دکترای تخصصی

چکیده:

بهسازی کیفی فرآیندی است که با شناسایی نقصهای یک سامانه آغاز گردیده و با پیشنهاد یک رهیافت اجرایی و کاربردی در ابعاد غیر محاسباتی پایان می پذیرد. تاسیسات و تجهیزات شهری شکل دهنده و عامل بقا در زندگی امروزه شهری محسوب می گردند. این در حالی است که این مولفه ها آسیب پذیر ترین بخش شهری در برابر سوانح طبیعی نیز به حساب می آیند. به بیان دیگر وجود این تاسیسات برای عملکرد در شرایط بحران یک ضرورت و فقدان یا کارکرد ناصحیح آنها در شرایط اضطراری عامل بالقوه تشدید بحران محسوب می گردد. اهمیت این تاسیسات و نیز مخاطرات ذاتی ناشی از سوانح طبیعی ضرورت بررسی راهبردهای بهسازی کیفی تجهیزات شهری را در برابر سوانح آشکار می سازد. لذا در این پژوهش با در نظر گرفتن این ضرورت، راهبردهای بنیادی به منظور بهسازی کیفی تاسیسات و تجهیزات عمده شهری در برابر سوانح طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن مشخص نمودن تقدم و تاخر و نیز اهمیت نسبی اقدامات لازم به منظور ارتقاء عملکرد در شرایط اضطرار، به تبیین تحلیلی هر یک از رهیافت های حاصله متناسب با راهبرد اتخاذ شده می پردازد.