سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابوطالبی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکد ه مهندسی برق، دانشگاه یزد
مجید پوراحمدی –
مسعودرضا آقابزرگی –

چکیده:

دراینمقاله،یکروشجدیدبهسازیگفتاردرمحیطهایشاملدومنبعصوتیوهمراهبامنابعنویززمینهرامعرفیخواهیم کرد. روشماشاملترکیبیکواحدجداسازیکورمنابع ( BSS ) ویکساختارجدیدحذفکنند هوفقینویزمیباشد. واحداولمنابعنقطهایمثلسیگنالهایصوتیدوگویندهنزدیکبههمراجداکردهدرحالیکهواحددومنویززمینهراازاینسیگنالهاحذفخواهدکرد. شبیهسازیهایمختلف،کارکردمناسباینسیستمرادرمواجههباسیگنالهایگفتارآغشتهبهنویزهمهمهنشانمی دهد.