سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابوطالبی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکد ه مهندسی برق، دانشگاه یزد
فاطمه شیخعلیشاهی –
محمدرضا تابان –

چکیده:

اینمقالهبهبررسیمسالهبهسازیگفتاردرحوزهموجکمی پردازد. مادوالگوریتمآشکارسازوقفهبرپایهتوزیعانرژیگفتاردرزیرباندهایموجک،نرخعبورازصفرسیگنالگفتاردرحوزهزمان،وساختارهجاارائهکرده ایم. ازمزایاییکهاینالگوریتم هابهدنبالداردتفکیکنواحیواکداریوبی واکیاستدرحیناین کهنواحیوقفهرانیزتعیینمی کند. علاوهبراینبهمنظورکاهشاعوجاجگفتارونویزباقی مانده،تابعآستانه گذاریمناسبمتناظربانوعقطعهگفتار)واکداری،بی واکییاسکوت( وخطاهایالگوریتمآشکارسازوقفهبهکارگرفتهمی شود. درنهایتدوالگوریتمجدیدوقفهمقایسهمی شوندومشاهدهمی شودالگوریتموقفهبراساسنرخعبورازصفردربرابرآشکارسازوقفهبرپایهانرژیگفتاردرنویزهایپایین گذرکاراییبهتروبارمحاسباتیکمتریدارد،نتایجشبیه سازیکاراییروشبهبودیافته رادر SNR هایبالانشانمی دهد