سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی سیار پور – کارشناس ارشد اکتشاف معدن گروه بررسی زمین لغزشها معاونت آبخیزداری
محمد قبادی – کارشناس زمین شناسی گروه بررسی زمین لغزشها معاونت آبخیزداری

چکیده:

زمین لغزش تاریخی سیمره بزرگترین زمین لغزش شناخته شده جهان درایران درمرز بین استانهای لرستان و ایلام درجنوب غربی پلدختر واقع شدها ست بیش از۱۰۰۰۰ سال قبل ورقه ای ازاهکهای اسماری بطول ۱۵/۵ کیلومتر و عرض ۵کیلومتر و حداقل ضخامت ۳۰۰متر ازیال شمال شرقی بزرگ تاقدیس کبیرکوه گسیخته شده و مصالح لغزیده دربیشینه جابجایی خود به سمت شمال شرق ۱۹/۵ کیلومتر حرکت نموده و منطقه ای به وسعت ۱۷۳ کیلومترمربع را پوشانده است باتوجه به شیب عادی ۲۰درجه ای این تاقدیس دریال شمال شرقی ع امل اصلی بوجود اورنده این زمین لغزش می بایست زلزله ای تاریخی بوده باشد ازجمله نکات حائز اهمیت درزمان رخداد حرکت اصلی زیربرش رودخانه کرخه بریده شدن ورقه اهکی درجهت شیب توسط زهکشهای سطحی و تمرکز تنش کششی ناشی ازچین خوردگی خصوصا درقسمت راسی تاقدیسی را میتوان عنوان نمود مصالح لغزشی با مسدود نمودن مسیررودخانه های سیمره کشکان و آبراهه های منطقه باعث ایجاددریاچه هایی درحاشیه محدوده لغزشی شده که درحال حاضر رسوبات این دریاچه ها دراطراف مصالح لغزشی قابل مشاهده است وضعیت ریخت شناسی محدوده لغزشی نشانگر رخداد دوحرکت عمده درمحدوده لغشزی است بگونه ای که حرکت دوم با حداکثر گسیختگی ۶کیلومتر درتاج و متوسط جابجایی ۵کیلومتر و به عمق بیش ا۱۰۰متر پس ازحرکت اول دربخش مرکزی محدوده گسیختگی اولیه رخ داده و منطقه ای به وسعت ۱۹ کیلومتر مربع را پوشانده است دراین نوشتار سعی گردیده است که توصیف کاملی ازوضعیت زمین لغزش سیمره ارایه گردد