مقاله بهنجارسازي و اعتباريابي پرسش نامه سبک هاي زبان آموزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بهنجارسازي و اعتباريابي پرسش نامه سبک هاي زبان آموزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي يادگيري
مقاله يادگيري زبان دوم
مقاله يادگيري زبان خارجي
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه و تدوين ابزاري مقبول يعني پايا و معتبر براي برآورد سبک هاي زبان آموزي (زبان خارجي) مهم است. اين تحقيق نتيجه اجراي گونه اصلاح شده پرسش نامه «نشانگر سبک هاي يادگيري» را گزارش و بحث مي کند. اين پرسش نامه را وينترگرست و دي کاپيوا در سال ۲۰۰۲ براي زبان  آموزان (زبان دوم) تدوين کرده اند. پرسش نامه مذکور ۳ عامل يعني، تمايل به «فعاليت گروهي»، «فعاليت انفرادي» و «کارهاي عملي» دارد. محقق پرسش نامه جديد را با افزودن دو عامل «استقرا» و «استنتاج» به پرسش نامه پيشين ساخته و آن را «پرسش نامه سبک هاي زبان آموزي» ناميده است. پرسش نامه به پانصد دانشجو داده شد. صد و سي هفت پرسش نامه مخدوش کنار گذاشته شدند و سيصد و شصت و سه پرسش نامه باقي مانده با استفاده از تحليل عامل تاييدي وآلفاي کرانباخ بررسي شدند. نتايج نشان مي دهد که ريشه مجذور ميانگين خطاي برآورد ۰٫۰۶ است و با ۹۰% اطمينان بين ۰٫۰۵ تا ۰٫۰۷ خواهد بود و نزديکي برازش آن در حد ۰٫۰۰۵ است، يعني، پرسش نامه روايي دارد. ضمنا آلفاي کرانباخ آن ۰٫۷۱ است. بنابراين، مي توان گفت پرسش نامه پايايي دارد. خلاصه، پرسش نامه جديد ابزار مناسبي براي برآورد سبک هاي زبان آموزان ايراني است.