مقاله بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي – عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي – عروقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهوشياري
مقاله نيازهاي بنيادي روانشناختي
مقاله بيماري قلبي – عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي پور يداله
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسي بهوشياري و ارضاي نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي – عروقي مي پردازد.
روش: مقياس هاي بهوشياري، ارضاي نيازها، رفتار مستعد بيماري قلبي، اضطراب، افسردگي و استرس ادراک شده بر روي ۱۰۱ بيمار قلبي – عروقي و ۱۰۳ فرد سالم به صورت انفرادي اجرا شد. داده هاي به دست آمده از هر دو گروه با استفاده از روش هاي آماري توصيفي، مقايسه ميانگين هاي بين گروه ها و تحليل واريانس چند متغيري تحليل شد.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد، بيماران قلبي – عروقي، نسبت به گروه سالم از بهوشياري پايين و رفتار مستعد قلبي بيشتري برخوردار بودند. دو گروه تفاوتي در ميزان ارضاي نيازهاي بنيادي روانشناختي نداشتند. هم چنين، افراد گروه بيمار قلبي – عروقي نسبت به افراد سالم، از اضطراب، افسردگي و استرس ادراک شده بالاتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: افراد بيمار قلبي – عروقي نسبت به تغييراتي که در علايم بدني از جمله ضربان قلب و تنگي نفس، قبل از گسترش حاد بيماري بروز مي کنند، آگاه و بهوشيار نيستند و نسبت به افراد عادي رفتارهاي مستعد قلبي بيشتري نشان مي دهند.