مقاله بهينه سازي اثر نور ليزر در افزايش ميزان جوانه زني بذر گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي اثر نور ليزر در افزايش ميزان جوانه زني بذر گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله جوانه زني
مقاله رشد ريشه
مقاله گندم
مقاله نور ليزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي زاده ابريشمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات عوامل فيزيكي بر ويژگي هاي دي الكتريك اندام هاي بيولوژيكي گندم مورد مطالعه بسياري قرار دارد. به علت حساس بودن فيتوكروم ها به نور قرمز، با پرتودهي نور ليزر He-Ne به بذر گياه در طول موج ۶۲۳ nm، مي توان فعاليت آنزيم هاي مرتبط و همچنين انرژي دروني و آنتروپي بذرها را، طي جوانه زني افزايش داد. نور ليزر، تعادل انرژي جوانه زني بذر را مي شكند و در نتيجه تبادل انرژي بيشتري بين بذر و محيط اطراف صورت مي گيرد. در اين پژوهش ارقام گندم شيرودي، زاگرس، تجن و كوهدشت تحت نور ليزر He-Ne (در ۶۲۳ nm و (۰٫۱ mW/mm-2 و در مدت زمان هاي ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دقيقه قرار گرفته است. همچنين به منظور ارزيابي اثرات تابشي ليزر بر روي صفحات طول ريشه چه و ساقه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر ريشه چه، تعداد گياه چه، وزن خشك ساقه چه، وزن خشك ريشه چه و سرعت جوانه زني، چهار رقم گندم در ۵ تكرار بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي (CRD) در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفتند، فاكتور اول آن ارقام مختلف گندم (۴ رقم) و فاكتور دوم شش سطح تابش ليزر صفر، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و۳۰ دقيقه بوده است. نتايج نشان داد كه از نظر سرعت جوانه زني ارقام زاگرس با ۰٫۹۴۲ (تعداد بر روز) و شيرودي با ۰٫۹۱۰ (تعداد بر روز) بيشترين سرعت جوانه زني را داشته اند. از نظر وزن خشك ريشه چه زاگرس با ۰٫۰۰۶ گرم نيرو، بيشترين وزن را در بين ارقام داشته است. همچنين از نظر صفت وزن خشك ساقه چه، رقم زاگرس بيشترين رشد و وزن خشك ساقه چه را در بين تيمار ها دارا بوده است.