مقاله بهينه سازي بهره برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني حوضه آبريز رودخانه ابهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي بهره برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني حوضه آبريز رودخانه ابهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري تلفيقي
مقاله ماتريس پاسخ واحد
مقاله بهينه سازي پارامتر گسترده
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري تلفيقي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در مقايسه با بهره برداري جداگانه اين منابع، منجر به افزايش اعتمادپذيري و کاهش کمبودها و هزينه هاي بهره برداري مي گردد. در اين تحقيق دو گزينه بهره برداري از آب زيرزميني و بهره برداري تلفيقي منابع آب حوضه ابهر مورد توجه قرار گرفت. به اين منظور دو مدل بهينه سازي پارامتر گسترده به نامهاي GWOpt و CONJ به ترتيب براي بهره برداري آب زيرزميني و بهره برداري تلفيقي آبهاي سطحي و زيرزميني، هر دو با هدف حداقل سازي افت تراز آبخوان ارايه شد. بالا بودن حجم محاسبات مدل هاي بهينه سازي گسترده در سيستم هاي واقعي، محدوديت هاي مختلفي در پي داشته است. در اين راستا، به منظور توسعه مدل ها از رويکرد ماتريس پاسخ واحد استفاده شد. مدل هاي بالا در قالب برنامه ريزي خطي تهيه گرديد. در اين رويکرد ابتدا رفتار آب زيرزميني به کمک مدل شبيه سازي MODFLOW در قالب ماتريس هاي پاسخ واحد مشخص شد و اين مقادير در مدل بهينه سازي قرار گرفت. نتيجه حل مدل بهينه سازي نشان داد که ميزان افت تراز ميانگين براي مدل CONJ از مدل GWOpt کمتر است. همچنين در مقايسه با مدل شبيه سازي که بيانگر شرايط بهره برداري واقعي است، با لحاظ نمودن محدوديتهاي مختلف، در مجموع شش درصد کاهش افت به دست آمد. به منظور کاربرد عملي مدل پيشنهادي، يک نرم افزار که در حکم يک سيستم تصميم يار بود، توسعه يافت.