مقاله بهينه سازي بيان ژن و تخليص پروتئين نوتركيب LTB باكتري اشريشياكلي انتروتوكسيژنيك و توليد آنتي بادي عليه آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي بيان ژن و تخليص پروتئين نوتركيب LTB باكتري اشريشياكلي انتروتوكسيژنيك و توليد آنتي بادي عليه آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشيا كلي انتروتوكسيژنيك
مقاله زيرواحد B توكسين حساس به حرارت
مقاله بهينه سازي بيان ژن
مقاله آنتي بادي
مقاله واكسن نوتركيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: احصايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: اماني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سليميان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: موذني سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: %۳۰-۷۰ موارد اسهال ناشي از عفونت هاي باكتريايي است. شايع ترين باكتري به دست آمده، اشريشيا كلي انتروتوكسيژنيك يا ETEC است. امكان به وجود آمدن ايمني حفاظتي عليه اين بيماري وجود دارد و طراحي واكسن آن از اهداف سازمان جهاني بهداشت است. بيشتر سويه هاي اين باكتري، مولد توكسين حساس به حرارت هستند. لذا زيرواحد B توكسين حساس به حرارت، براي توليد واكسن مطرح است. هدف مطالعه حاضر، بهينه سازي بيان ژن زيرواحد B توكسين حساس به حرارت به منظور بررسي ايمني زايي بود.
مواد و روش ها: بهينه سازي بيان ژن زيرواحد B توكسين حساس به حرارت در مورد متغيرهاي زمان، دما و غلظتIPTG  انجام شد. پس از بيان، پروتئين مورد نظر از طريق ستون تمايلي نيكل تخليص شد. براي توليد آنتي بادي، پروتئين زيرواحد B توكسين حساس به حرارت به صورت زير جلدي در چهار نوبت به همراه ادجوان به موش ها تزريق شد. در فواصل تزريقات و پس از آخرين تزريق، از موش ها خونگيري به عمل آمد و واكنش الايزا انجام شد.
يافته ها: پس از بهينه سازي بيان، بهترين بيان پروتئين در زمان ۳ ساعت، دماي ۳۷ درجه سانتيگراد و غلظت ۱ ميلي مولار IPTG صورت گرفت. با استفاده از ستون نيكل، پروتئين با خلوص بيش از %۹۵ تخليص شد. واكنش الايزا نيز نشان دهنده توليد بالاي آنتي بادي عليه اين پروتئين در موش ها بود.
نتيجه گيري: پروتئين زيرواحد B توكسين حساس به حرارت مي تواند به عنوان مولكول ايمونوژن، يكي از اجزاي مهم در توليد واكسن عليه ETEC باشد.