مقاله بهينه سازي تجزيه بيولوژيكي نفت خام توسط ميكروارگانيسم هاي خالص سازي شده به روش طراحي آزمايش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي تجزيه بيولوژيكي نفت خام توسط ميكروارگانيسم هاي خالص سازي شده به روش طراحي آزمايش ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام شناور
مقاله تجزيه بيولوژيکي
مقاله روش تاگوچي
مقاله طراحي آزمايش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حضور تركيبات نفتي در محيط زيست منجر به مشكلات فراواني از جمله ايجاد سميت شديد، جلوگيري از تبادل اكسيژن در محيط هاي آبي، مرگ و مير موجودات آب زي و… مي گردد. در همين راستا مطالعه حاضر به بررسي چگونگي حذف نفت خام شناور بر روي آب به كمك ميكروارگانيسم هاي خاص پرداخته است.
مواد و روش ها: در اولين گام از مطالعه براي جداسازي ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده تركيبات نفتي از نمونه هاي خاك و آب آلوده به نفت، از روش كشت خطي استفاده شد. پس از جداسازي ميكروارگانيسم ها، فرايند بهينه سازي تجزيه نفت خام توسط آنها با كمك طراحي آزمايش ها و به روش تاگوچي انجام پذيرفت. ۵ فاكتور در ۳ سطح مختلف براي تعيين شرايط بهينه مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش هاي بهينه سازي دو بار تكرار گرديدند و در نهايت پس از تحليل آماري شرايط بهينه محاسبه گشت.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۴ نوع ميكروارگانيسم از محيط جداسازي و در نهايت خالص سازي شد. در ميان اين ميكروارگانيسم ها كه همگي باكتري بودند ميكروارگانيسمي كه A-14 نامگذاري شد بيشترين ميزان تجزيه تركيبات نفتي (۸۹%) را ايجاد كرد. آزمون تعيين شاخص امولسيون سازي (E24) نشان داد كه همه ميكروارگانيسم هاي جدا شده در اين مطالعه قادر به توليد بيوسورفكتانت بودند.
نتيجه گيري: پس از انجام فرايند بهينه سازي شرايط بهينه رشد باكتري A-14 به اين صورت تعيين شد: دما ۳۰ درجه سانتيگراد، pH برابر با ۷، درصد نفت موجود در محيط برابر با ۳ درصد، غلظت نيتروژن ۱ گرم بر ليتر و نهايتا زمان ماند ۵ روز. در شرايط بهينه ميزان راندمان حذف تركيبات نفتي بيش از ۹۳ درصد افزايش يافت. در اين مطالعه نفت خام بصورت شناور و با مدت زماني كمتر از ساير تحقيقات مشابه تجزيه گشت