مقاله بهينه سازي تجزيه زيستي نفت خام توسط باکتري هاي Acinetobacter calcoacticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازي شده از خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۷۲ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي تجزيه زيستي نفت خام توسط باکتري هاي Acinetobacter calcoacticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازي شده از خليج فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست سالم سازي
مقاله نفت خام
مقاله آلودگي نفتي
مقاله بهينه سازي
مقاله باکتري تجزيه کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهيان عذري
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازي گيتي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي نفتي در محيط هاي دريايي يک مساله جهاني است. سالانه مقادير زيادي نفت وارد محيط هاي دريايي مي شود. خليج فارس به دليل موقعيت استراتژيک خود محل عبور بيش از ۶۰% نفت خام مورد نياز جهان است که لقب آلوده ترين درياي جهان را به خود اختصاص داده است. براي جداسازي باکتري هاي تجزيه کننده نفت خام از شن هاي ساحلي و آب آلوده به نفت در خليج فارس نمونه برداري انجام شد. سپس باکتري هاي تجزيه کننده نفت خام با کشت در محيط اختصاصي مورد غربالگري قرار گرفتند. سويه هايي که رشد و حذف نفت بالاتري داشتند انتخاب و با روش هاي بيوشيميايي و مولکولي شناسايي شدند. اين سويه ها که به جنس هاي Acinetobacter وPesudomonas  تعلق داشتند، براي ادامه تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. براي طراحي تاگوچي، ۶ عامل (دما، منبع نيتروژن، سورفکتانت، غلظت نفت، منبع کربن اضافي و باکتري تجزيه کننده) در نظر گرفته شد که ۵ عامل آن داراي ۳ سطح و عامل دما داراي ۲ سطح بود که براي آن آزمايش L18 طراحي شد. نتايج به دست آمده از آزمايش هاي تاگوچي نشان داد که دما تاثيري در تجزيه ندارد و تجزيه زيستي مي تواند در دامنه دمايي۳۰-۳۷o صورت پذيرد. منبع نيتروژني (NH4)2SO4 بهترين منبع نيتروژني مي باشد. تجزيه در حضور سورفکتانت نسبت به عدم حضور آن با سرعت بيشتري صورت مي گيرد و از دو سورفکتانت به کار رفته، tween 80 موجب اثر بيشتري در تجزيه مي شود. با افزايش غلظت نفت از ۱ به ۴% تجزيه به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. با حضور منبع کربن ديگري همراه با نفت تجزيه سرعت بيشتري مي يابد. کشت مخلوط هر دو سويه AS و BS و سويه A. calcoaceticus BS، اثر يکساني در تجزيه نفت دارند و هر دو سطح به مراتب بالاتر از P. aeruginosa AS مي باشند. مجموع توزيع از کليه عوامل برابر با %۹۵٫۳ مي باشد که %۴٫۷ باقيمانده را مي توان به خطاي آزمايش ها نسبت داد. در نهايت کارايي طراحي تاگوچي انجام شده برابر ۷۷% مي باشد. با به کارگيري سويه هاي به دست آمده در اين تحقيق و همچنين نتايج حاصل از شرايط بهينه در آزمايش هاي تاگوچي و امکان سنجي کارايي اين سويه ها در آب شور، مي توان در سطح ميداني، آلودگي هاي نفتي ايجاد شده در خليج فارس را به نحو مطلوبي برطرف کرد.