مقاله بهينه سازي توليد آنزيم بتا ۱ و ۴ اندوگلوکاناز (سلولاز) قارچ ( Aspergillus niger (R4و همسانه سازي ژن eglB که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۸۲ تا ۶۹۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي توليد آنزيم بتا ۱ و ۴ اندوگلوکاناز (سلولاز) قارچ ( Aspergillus niger (R4و همسانه سازي ژن eglB
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Aspergillus niger
مقاله آنزيمهاي سلولازي
مقاله بتا ۱ و ۴ اندوگلوکاناز
مقاله سلولز
مقاله eglB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب خاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عنصري ديزج يكان حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندوگلوكاناز از آنزيمهاي سلولازي مي باشد که پيوندهاي بتاگلوكوزيدي را به طور اتفاقي در ملكولهاي سلولز قطع نموده و توليد قطعات كوتاه اليگوساكاريدي مي كند. در اين تحقيق، از جدايه R4 قارچ Aspergillus niger جهت مطالعه ميزان فعاليت آنزيم اندوگلوکانازي استفاده شد. بدين منظور اثر عوامل محيطي مختلف شامل منابع كربني، القا كننده ها، pH و زمان کشت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که CMC به عنوان بهترين منبع كربني، لاكتوز به عنوان القا كننده، pH برابر ۸ و روز دوم کشت به عنوان شرايط بهينه توليد آنزيم بتا ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در اين قارچ مي باشند. همچنين جهت تکثير و همسانه سازي ژن كد كننده آنزيم بتا ۱ و ۴ اندوگلوکاناز B (eglB) از جدايه انتخابي، استخراج DNA ژنومي به روش CTAB صورت گرفت. براي تکثير اين ژن از دو آغازگر اختصاصي (EGAF, EGAB) استفاده گرديد و قطعه مورد انتظار به طول bp 1297 (با احتساب ترادف آنزيمهاي برشي) به دست آمد. الگوي هضم آنزيمي (restriction pattern) توسط دو آنزيم HindII و PstI قطعه مذكور را تاييد كرد. پس از تاييد همسانه سازي eglB تکثير شده در ناقلpUC19 ، ژن مذکور جهت تعيين توالي مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه توالي DNA ژن eglB همسانه سازي شده با تواليهاي مشابه ثبت شده در بانک ژن نشان داد که توالي ژن  eglB به دست آمده در اين تحقيق با توالي ژن eglB قارچ A. niger با شماره ثبت AJ224452 و قارچ A. niger CBS 513.88 با شماره ثبت XM001391932 و نيز توالي ژن eglC قارچ A. kawachii با شماره ثبت ABO55433 به ترتيب برابر ۹۳٫۶، ۹۴٫۲ و ۹۸٫۸ درصد مشابهت نشان مي دهد در صورتي که اين ژن با ژن eglB قارچ A. nidulans با شماره ثبت AF420021 مشابهت چنداني از خود نشان نمي دهد.