مقاله بهينه سازي توليد آنزيم کيتيناز به وسيله قارچ Penicillium aculeatum PTCC 5167 در محيط کشت غوطه ور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي توليد آنزيم کيتيناز به وسيله قارچ Penicillium aculeatum PTCC 5167 در محيط کشت غوطه ور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيتيناز
مقاله P. aculeatum PTCC 5167
مقاله بهينه سازي ،کيتين کلوئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: داستان كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيتينازها، آنزيمهايي هستند که قادرند کيتين را به اليگومر ها و يا مونومرها هيدروليز نمايند. اين آنزيمها نقش مهمي را در تغذيه و بيماريزايي باکتريها و قارچها بازي مي کنند. آنها همچنين در شکل زايي و اتوليز قارچها شرکت دارند. از کيتينازها در صنايع مختلف و همچنين اصلاح زيستي آب دريا استفاده مي شود و داراي کاربرهاي کلينيکي و داروسازي نيز مي باشند. هدف از اين تحقيق، بهينه سازي ترکيبات غذايي و همچنين شرايط کشت جهت بهبود توليد آنزيم کيتيناز توسط قارچ P. aculeatum PTCC 5167 با استفاده از روش تغيير يک فاکتور در يک زمان و تاگوچي بود. در اين مطالعه اثرات منابع کربني و نيتروژني مختلف مانند گلوکز، لاکتوز، مالتوز، سوکروز، نشاسته، كلوئيدال كيتين نيترات پتاسيم، فسفات آمونيوم، عصاره مالت، عصاره مخمر، عصاره گوشت و باکتوپپتون همراه با کيتين کلوئيدي بر روي توليد آنزيم و همچنين اثر غلظتهاي مختلف کيتين کلوئيدي به تنهايي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که مالتوز به عنوان منبع کربني، نيترات پتاسيم به عنوان منبع نيتروژني غيرآلي و عصاره مالت بعنوان يک منبع نيتروژني آلي اثر مثبت روي توليد کيتيناز توسط قارچ P. aculeatum PTCC 5167 داشته و غلظت بهينه کلوئيدال کيتين جهت توليدکيتيناز ۳% تعيين گرديد. pH و حرارت بهينه ۵/۵ و ۵۰oC بدست آمد. ميزان توليد آنزيم در محيط كشت پايه ۶۲۷/۱۰ يونيت به ازاي ميلي ليتر بود که پس از بهينه سازي ميزان توليد به روش تغيير يك فاكتور در يك زمان به ميزان ۱۸۰/۲۱ يونيت به ازاي ميلي ليتر رسيد و به اين ترتيب مقدار توليد آنزيم به ميزان تقريبا ۲ برابر افزايش نشان داد.