مقاله بهينه سازي توليد پكتين لياز از تفاله خرما توسط آسپرژيلوس نايجر با كاربرد روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي توليد پكتين لياز از تفاله خرما توسط آسپرژيلوس نايجر با كاربرد روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پكتين لياز
مقاله آسپرژيلوس نايجر
مقاله شرايط بهينه
مقاله تفاله خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضازادباري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده خالدآبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر هفت فاكتور، غلظت آمونيوم سولفات، پتاسيم دي هيدروژن فسفات، غلظت تفاله خرما، pH، اندازه تلقيح، سرعت بهمزدن و زمان تخمير بر توليد پكتين لياز توسط آسپرژيلوس نايجر در دو مرحله مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله اول اثر اين فاكتور ها با كاربرد طرح فاكتوريل ناقص مورد مطالعه قرار گرفت. بر پايه نتايج اين مرحله سه فاكتور، pH، غلظت آمونيوم سولفات و زمان تخمير براي مطالعات بيشتر در نظر گرفته شدند. مرحله دوم با استفاده از طرح كامپوزيت مركزي براي يافتن شرايط بهينه pH، غلظت آمونيوم سولفات و زمان تخمير انجام شد. بعد از تجزيه طرح كامپوزيت مركزي، بهترين شرايط براي توليد حد اكثر آنزيم پكتين لياز به ترتيب زير تعيين گرديد: غلظت آمونيوم سولفات %۰٫۳۵، زمان تخمير ۷۳٫۹۳ ساعت وpH  4.82، فعاليت آنزيم در اين شرايط بهينه شده ۱٫۳۸ U.ml-1 بود.