مقاله بهينه سازي حذف بيولوژيکي فاضلابهاي حاوي گازوئيل شناور بر روي سطح آب به روش تاگوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي حذف بيولوژيکي فاضلابهاي حاوي گازوئيل شناور بر روي سطح آب به روش تاگوچي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گازوئيل شناور
مقاله تجزيه بيولوژيک
مقاله تاگوچي
مقاله طراحي آزمايش ها
مقاله شرايط بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه دو باکتري که توانايي تجزيه گازوئيل شناور بر روي سطح آب را داشتند، از گازوئيل عرضه شده در يک پمپ بنزين در شهر اصفهان جداسازي گرديد. در بخشي از اين مطالعه، باکتري هاي جدا شده که A1 و A2 ناميده شدند، براي بررسي تواناي شان در تجزيه گازوئيل، در دو حالت کشت مخلوط و خالص به کار گرفته شدند. بررسي ها نشان داد که در هر دو حالت، باکتري ها قادر به حذف گازوئيل بوده و توانايي آنها در حذف گازوئيل در هر دو حالت کشت خالص و مخلوط تقريبا يکسان است. باکتري A1 براي بررسي هاي بيشتر مورد آزمايش هاي مختلفي به منظور شناسايي قرار گرفت و مشخص شد اين باکتري سودوموناس آئروژنوزا مي باشد. شاخص امولسيون سازي باکتري ها هم در اين مطالعه به کمک آزمون E24 بررسي گرديد و مشخص نمود باکتري هاي خالص سازي شده تا حدي توانايي توليد بيوسورفکتانت را دارا مي باشند. شاخص امولسيون سازي A1 و A2 به ترتيب ۲۳ درصد و ۲۱ درصد بود. در نهايت براي افزايش کارايي باکتري ها به کمک روش تاگوچي شرايط بهينه رشد مشخص گرديد. در فرآيند بهينه سازي رشد، چهار پارامتر pH، غلظت منبع نيتروژن، غلظت گازوئيل و شوري موجود در محيط در نظر گرفته شد و بهترين ميزان هر يک از آنها به ترتيب ۸، ۰٫۵۵ گرم در ليتر، ۲ درصد و ۸ درصد تعيين شد.