مقاله بهينه سازي خروج رسوبات سدها در عمليات فلاشينگ با استفاده از مدل بهره برداري از مخزن (مطالعه موردي سد سفيد رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي خروج رسوبات سدها در عمليات فلاشينگ با استفاده از مدل بهره برداري از مخزن (مطالعه موردي سد سفيد رود)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب زدايي از مخازن سدها
مقاله بهينه سازي بهره برداري
مقاله الگوريتم ژنتيک با طول کروموزوم متغير
مقاله فلاشينگ
مقاله سد سفيد رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف واقفي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهينه سازي بهره برداري از سدهاي مخزني تاکنون بيشتر با تاکيد بر اهداف تامين نيازهاي آبي و انرژي، مهار سيلاب و بهبود شرايط زيست محيطي صورت گرفته و در اين توابع هدف به مساله خروج رسوبات ورودي توجهي نشده است. بيشتر مطالعاتي که براي رسوب زدايي از مخازن سدها انجام مي شود، فاقد ارتباط مناسب با مدل هاي بهره برداري از مخرن سد هستند که اين امر منجر به ناهماهنگي بين تصميم هاي مرتبط با رسوب زدايي و ساير اهداف بهره برداري مي شود. در اين مقاله با ديدگاه نوين، يک مدل بهينه سازي بهره برداري از مخزن سد ارايه شده که در آن دو تابع هدف تامين نياز پايين دست و خروج رسوبات از مخزن سد، استفاده شده است. به منظور تدوين تابع هدف خروج رسوبات از مخزن، از روش برنامه ريزي عمليات فلاشينگ استفاده شده است. با وزن دادن به دو تابع هدف تامين نياز و خروج رسوبات، عملکرد مدل بهينه سازي در سناريوهاي گوناگون بررسي شده است. براي حل مدل بهينه سازي از الگوريتم ژنتيک با طول کروموزوم متغير (VLGA) استفاده شده است. در مطالعه موردي سد سفيد رود، عملکرد مدل بهينه سازي با نتايج واقعي بهره برداري از اين مخزن در يک دوره پنج ساله مقايسه و راهکارهاي اجرايي مناسب براي دست يابي به راندمان رسوب زدايي بالاتر و تامين بهتر نيازهاي پايين دست، ارايه شده است.