مقاله بهينه سازي ساختار فاز متحرک در جداسازي همزمان شش داروي ضد صرع توسط روش هاي کمومتريکس و بررسي اثر مزاحمت هاي فيزيکي و شيميايي محيط سرمي بر اندازه گيري آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ساختار فاز متحرک در جداسازي همزمان شش داروي ضد صرع توسط روش هاي کمومتريکس و بررسي اثر مزاحمت هاي فيزيکي و شيميايي محيط سرمي بر اندازه گيري آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهاي ضد صرع
مقاله طراحي آزمايش
مقاله برازش خطي چند گانه
مقاله روشهاي کمومتريکس
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پونه
جناب آقای / سرکار خانم: پورمراد فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: هنري سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري غلظت برخي از داروها در سرم انسان در مطالعه هاي فارماکوکينتيک و تعيين سميت دارويي از اهميت بنيادي برخوردار است. بين سطح خوني دارو و اثرات حاصل از آن، ارتباط قابل ملاحظه اي وجود دارد که اطلاع از اين ارتباط، در تدوين يک استراتژي درماني بسيار مفيد مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش، يافتن بهترين شرايط مناسب براي جداسازي همزمان شش داروي ضد صرع شامل پريميدون، فنوباربيتال، فني توئين، کاربامازپين، اتوسوکسيمايد و ديازپام در نمونه هاي سرمي با روش کمومتريکس و نيز بررسي مزاحمت هاي فيزيکي و شيميايي حاصل از محيط سرمي بر نمودار کاليبراسيون مربوطه در اندازه گيري همزمان اين داروها بوده است. به منظور بهينه سازي زمان آناليز و تفکيک بين پيکهاي همسايه، از روشهاي کمومتريکس طراحي آزمايش، آناليز چند متغيره و تصميم گيري چند مقياسي بهينگي پارتو استفاده شد. متغيرهاي مطالعه شده شامل pH فاز متحرک و درصد حجمي اصلاحگر آلي بودند. پس از تعيين شرايط بهينه، نمودار کاليبراسيون در حضور و غياب سرم، براي بررسي اثر مزاحمت هاي فيزيکي و شيميايي محيط سرمي، رسم شد. از نمودار کاليبراسيون به دست آمده، براي تعيين مقدار اين داروها در سرم کنترل، به منظور بررسي صحت روش، استفاده شد. بررسي نتيجه ها نشان دادند که مهم ترين اثرها بر زمان بازداري داروها، به غلظت متانول مربوط مي شود. ساير متغيرها اثر کمتري را بر زمان بازداري نشان دادند. همچنين ظاهر شدن عبارت برهمکنش دو فاکتوري بين اين دو متغير در مدل بازداري، ضرورت انجام روشهاي بهينه سازي چند متغييري را در فرايند جداسازي داروهاي ضد صرع در RP-HPLC تاکيد مي کند. بررسي ها نشان دادند که شرايط بهينه شامل pH=2.6 و V=60%  مي باشد. همچنين بررسي اثر مزاحمت هاي فيزيکي و شيميايي موجود در محيط سرمي بر اندازه گيري داروها، نشان داد که براي فنوباربيتال، فني توئين و کاربامازپين، مقدارهاي شيب خطوط نمودار کاليبراسيون به تقريب اختلافي ندارند، درنتيجه مي توان از روش استاندارد معمولي براي آناليز HPLC آنها استفاده نمود. در حالي که براي اتوسوکسيمايد و ديازپام شيب خط هاي نمودار کاليبراسيون اختلاف داشته و لازم است از روش افزايش استاندارد براي اندازه گيري کروماتوگرافي آنها استفاده شود.