مقاله بهينه سازي شرايط آزمايشگاهي محيط كشت غوطه ور توليد آنزيم كاتالاز توسط Corynebacterium glutamicum PTCC1532 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شرايط آزمايشگاهي محيط كشت غوطه ور توليد آنزيم كاتالاز توسط Corynebacterium glutamicum PTCC1532
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتالاز
مقاله C. glutamicum PTCC 1532؛ ترکيبات محيط کشت
مقاله بهينه سازي
مقاله روش سنجش تاگوچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسانيان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: داستان كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بهينه سازي مواد موجود در محيط كشت و شرايط آن به منظور بالا بردن توليد آنزيم كاتالاز توسط C. glutamicum PTCC 1532 با استفاده از روش تغيير يك فاكتور در يك زمان و طراحي آماري فاكتورهاي محيط كشت انجام شد. روش يك فاكتور در يك زمان براي مطالعه تاثيرات منابع كربني، نيتروژني، دما و pH بر توليد آنزيم كاتالاز استفاده شد. اين نتايج نشان داده است كه گلوكز و باكتوپپتون تاثير ويژه اي بر توليد آنزيم كاتالاز بوسيله  C. glutamicum PTCC 1532  دارند. دماي بهينه و pH اوليه براي توليد آنزيم كاتالاز به ترتيب ۴۰Co و ۵/۸ بود. غلظت بهينه تركيبات محيط كشت پس از انجام روش تاگوچي بر حسب گرم به ازاي هر ليتر محيط كشت عبارت بود از:گلوكز (۴ گرم)، باكتوپپتون (۵/۰ گرم)، تري سديم سيترات (۲/۰ گرم)، كلريد پتاسيم (۲/۰ گرم)، كربنات سديم (۳/۰ گرم)، سولفات سديم (۰۵/۰ گرم)، كلريد منگنز (۰۰۰۰۱۲۵/۰ گرم). ماكزيمم ميزان توليد در محيط كشت پايه و بهينه شده پس از انجام روش تاگوچي به ترتيب عبارت بود ۳۳/۳ و ۱۵/۳۶ يونيت به ازاي ميلي ليتر و مقايسه نتايج در محيط كشت پايه و بهينه نشان داد كه ميزان توليد آنزيم پس از بهينه سازي شرايط نسبت به محيط كشت پايه به ميزان نزديك به ۱۱ درصد افزايش يافته است.