مقاله بهينه سازي شرايط کشت بافت در رقم گچساران عدس (.Lens culinaris Medik) جهت القاي شاخه زايي موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۱۱ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شرايط کشت بافت در رقم گچساران عدس (.Lens culinaris Medik) جهت القاي شاخه زايي موثر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدس
مقاله شاخه زايي
مقاله تنظيم کننده هاي رشد گياهي
مقاله ريزنمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرتولايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره ياضي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شارما كايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهينه سازي باززايي در عدس با استفاده از تکنيک کشت بافت در اصلاح اين گياه از طريق روش هاي جديد ضروري بنظر مي رسد. اولين قدم در باززايي، شاخه زايي کارا و موثر با استفاده از ريزنمونه مناسب است. در اين مطالعه با مقايسه درصد شاخه زايي در ريزنمونه هاي مختلف، بهترين نوع ريزنمونه انتخاب شد. سپس اثر وجود BAP در محيط کشت جوانه زني و توليد گياهچه ها، سن ريزنمونه و  pHهاي متفاوت محيط کشت شاخه زايي بر روي درصد شاخه زايي ريزنمونه ها بررسي شد. پس از آن تاثير غلظت ها و ترکيبات مختلف سيتوکينين هاي ip،Kin  و TDZ روي القاي شاخه زايي مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج اين بررسي ها نشان داد که ريزنمونه لپه به همراه قسمت بسيار جزیي از محور جنيني مناسب ترين ريزنمونه براي باززايي عدس مي باشد. تاثير مثبت BAP در محيط جوانه زني و توليد گياهچه روي القاي شاخه زايي نيز تاييد شد. بعلاوه نتايج نشان داد که بهترين ترکيب محيط کشت براي القاي شاخه هاي چندگانه، محيط کشتMS  غني شده با ۷٫۵ ميکرومولار ۲ip،۴  ميکرومولار Kin و ۲ ميکرومولار TDZ مي باشد، به نحوي که تا بيش از ۹۶ درصد القاي شاخه زايي و در بعضي موارد، از هر ريزنمونه تا ۴۰ شاخه طويل شده بدست آمد. سن گياهچه در زمان تهيه ريزنمونه و همچنين pH محيط کشت نيز، در القاي شاخه زايي موثر بود. بررسي مقدماتي انتقال ژن با استفاده از اين روش شاخه زايي نشان داد که مي توان از اين روش براي بهينه سازي شرايط جهت باززايي و انتقال ژن به عدس استفاده کرد.