مقاله بهينه سازي مسایل چند پاسخي در بردارنده پاسخ هاي کيفي با در نظر گرفتن مکان و پراکندگي پاسخ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي مسایل چند پاسخي در بردارنده پاسخ هاي کيفي با در نظر گرفتن مکان و پراکندگي پاسخ ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسایل چند پاسخي
مقاله تابع مطلوبيت
مقاله الگوريتم ممتيک
مقاله متغيرهاي پاسخ کيفي
مقاله مجموعه هاي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نورالسنا رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از آزمايشات طراحي شده نيازمند بهينه سازي همزمان چند پاسخ مي باشند. پس از تعيين متغيرهاي تاثير گذار بر متغير پاسخ و ارایه مدل هاي پيش بيني پاسخ (مدل هاي مختلف رگرسيون)، بحث بهينه سازي متغير پاسخ مطرح مي گردد، به گونه اي که تغييرات در متغير پاسخ کم و مقدار آن به مقدار اسمي خود نزديک باشد. در بسياري از موارد، پاسخ هاي مساله به صورت کيفي مي باشند و بايستي در قالب واژگان زباني تعريف گردند. در اين مطالعه سعي شده تا با استفاده از مفاهيم مجموعه هاي فازي، راهکاري براي تعامل پاسخ هاي کمي با پاسخ هاي کيفي با در نظر گرفتن هر دو تاثير مکان و پراکندگي مشاهدات (پاسخ ها) ارایه گردد.