مقاله بهينه سازي و کاربرد تکنيک Real-Time PCR کمي با استفاده از SYBR-Green I در تشخيص سندرم داون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي و کاربرد تکنيک Real-Time PCR کمي با استفاده از SYBR-Green I در تشخيص سندرم داون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم داون
مقاله تريزومي ۲۱
مقاله تعداد کپي ژن
مقاله Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: ديباج نيا پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حيات نوسعيد مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاق تميز كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تشخيص سريع بيماران مبتلا به سندرم داون (تريزومي ۲۱) با استفاده از تکنيک Real-time PCR کمي به منظور پايه گذاري روش نوين در تشخيص پيش از تولد در آينده.
مواد و روشها: از افراد مورد مطالعه، پنج ميلي ليتر خون محيطي گرفته شد. سپس با روش رسوب گذاري با نمک اشباع،DNA  ژنومي از لنفوسيتها استخراج شد. ميزان ژنهاي DSCAM و PMP22 در افراد مبتلا به سندرم داون و نرمال با تکنيک (Real Time-PCR) Real-Time Polymerase Chain Reaction به صورت کمي سنجش و نسبت ژني در اين افراد با فرمول  2DDCtمحاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از Real-Time PCR نسبت ژني DSCAM/PMP22 را در بيماران مبتلا به سندرم داون و افراد نرمال به ترتيب ۱٫۴۸±۰٫۱۸ و (P<0.001) 1.01±۰٫۱۰ نشان داد که بيانگر حضور سه کپي از ژن هدف (DSCAM) در افراد مبتلا به سندرم تريزومي ۲۱ است.
نتيجه گيري: نسبت ژني DSCAM/PMP22 در افراد مبتلا به سندرم داون به طور معني داري ۱٫۵ برابر بيشتر از افراد نرمال است. بنابراين تکنيک Real-Time PCR کمي، ميتواند به عنوان روشي بسيار دقيق و قابل اعتماد با حساسيت بالا در تشخيص سريع و پيش از تولد سندرم تريزومي ۲۱ مورد استفاده قرار گيرد.