مقاله بهينه سازي پارامترهاي مدل غيرخطي ماسکينگام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي نورد شبيه سازي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۰۸ تا ۹۱۹ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي پارامترهاي مدل غيرخطي ماسکينگام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي نورد شبيه سازي شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم نورد شبيه سازي شده
مقاله بهينه سازي
مقاله رونديابي سيل
مقاله مدل ماسکينگام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي قلعه ني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد اميد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه کاربرد مدل ماسکينگام به دليل مشکل بودن تخمين پارامترها هنوز با دشواري روبروست، اما اين مدل به طور گسترده اي براي رونديابي سيل در هيدرولوژي بکار مي رود. در تحقيق حاضر الگوريتم نورد شبيه سازي شده که الگوريتمي کارا در بهينه سازي است براي تخمين و بهينه سازي سه پارامتر مدل غيرخطي ماسکينگام استفاده شد. نتايج بدست آمده نشانگر دقت بالاي اين الگوريتم در تخمين اين پارامترها بود، بطوريکه در مثال اول مجموع مربعات خطا (SSQ) برابر ۳۶٫۷۸، مجموع قدر مطلق خطاها (SAD) برابر ۲۳٫۴۴، دبي پيک واقعي ۸۵ مترمکعب بر ثانيه بود و دبي پيک رونديابي شده ۸۵٫۹۰ بدست آمد که، تفاوت اين دو (DPO) برابر يک درصد خطا و تفاوت گام زماني وقوع دبي پيک واقعي و رونديابي شده (DPOT) صفر بدست آمد. در مثال موردي دوم الگوريتم(Simulated Annealing) SA  در مورد سيلاب رودخانة کارون آزمايش و نتايج آن با روش (Genetic Algorithm) GA مقايسه شد. نتايج نشان داد که الگوريتم SA تخمين بهتري نسبت به روش GA دارد. بطوريکه مجموع مربعات خطا (SSQ) برابر ۴۹۴۷٫۰۶، مجموع قدر مطلق خطاها (SAD) برابر ۴۱۲٫۸، دبي پيک واقعي ۱۱۸۲ مترمکعب بر ثانيه بود و دبي پيک رونديابي شده ۱۱۹۱ بدست آمد که، تفاوت اين دو (DPO) برابر کمتر از يک درصد خطا و تفاوت گام زماني وقوع دبي پيک واقعي و رونديابي شده (DPOT) صفر بدست آمد. در نهايت اين تحقيق قابليت الگوريتم SA را در زمينة بهينه سازي پارامترهاي مدل ماسکينگام نشان داد.