مقاله بهينه سازي ژئومتريک مدل سرريزهاي پلکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ژئومتريک مدل سرريزهاي پلکاني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز پلکاني
مقاله بهينه سازي ژئومتريک
مقاله افت نسبي انرژي
مقاله مدل هاي فيزيکي و هيدروليکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي راوري امين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي سيدحبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرريزهاي پلکاني يکي از انواع سرريزها هستند که به صورت پله هايي از نزديکي تاج سرريز شروع شده و تا پاشنه پايين دست سرريز ادامه دارند. کاربرد اين سرريزها امروزه بيشتر به دلايل تاثير قابل ملاحظه پله ها در ميزان استهلاک انرژي و اقتصادي بودن آن است. اين سرريزها به دليل هوادهي و پالايش آب در طول سرريز، در کشاورزي نيز کاربرد دارند. در اين تحقيق، با ساخت  10مدل سرريز پلکاني، از سرريز بدون پلکان تا سرريز پلکاني با۳۱  پله درون فلوم آزمايشگاهي، سعي گرديد تا با آناليز نتايج به دست آمده از آزمايشات بر روي مدل ها، تاثير پارامترهاي مختلف مانند عدد فرود و عدد رينولدز بر افت نسبي انرژي در مدل سرريز پلکاني به دست آيد. به همين منظور، با آناليز داده ها و مشخص شدن پارامترهاي موثر در اين رابطه از جمله:yc  (عمق بحراني)، Hdam (ارتفاع سرريز)،N  (تعداد پلکان)،a  (زاويه سرريز)، و هم چنين  h ,l(به ترتيب ارتفاع پلکان و پيش آمدگي پلکان) و با استفاده از تکنيک بي بعد کردن پارامترها چندين کميت مشخص شد. سپس با بررسي اثر و تجزيه و تحليل آن ها، از جمله اين که در مدل هاي مورد مطالعه بيشترين ميزان افت انرژي در تعداد ۱۵ پله رخ مي داد، پارامترهاي موثر در بهينه سازي ژئومتريک سرريزهاي پلکاني که اثر هندسي و هيدروليکي داشتند، به صورت ارتباط بين نسبتN/a  يا h/l (کميت هاي ژئومتريک) با نسبت Hdam/yc ارايه گرديد. در ادامه با در نظر گرفتن پارامترهاي به دست آمده ۱۵ پله، معادله بهينه ژئومتريک سرريزهاي پلکاني ارايه گرديد.